Algemene Voorwaarden Praktijk de Vlinder 2023

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van coach/therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van natuurgeneeskundige therapie, training, integratieve therapieën, kindertolk®, bloesemremedie of aanverwante werkzaamheden. In dit geval Karen Schröder van Praktijk de Vlinder.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van natuurgeneeskundige therapie , psychosociale therapie, coaching, training, integratieve therapieën, cursussen, kindertolk®, EMDR, EFT, bloesemremedies of aanverwante werkzaamheden.

Therapeut is aangesloten bij:

RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

S.C.A.G. Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

VIV – Vereniging Integrale Vitaliteitskunde aangesloten therapeut

Reiki Cirkel Nederland.

KvK – Kamer van Koophandel – 27380007

BTW nummer – NL002040443GB29 o.v.v. Kinderspiegel Haaglanden

Cliënt:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van therapie, training of coaching.

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van praktijk de Vlinder.
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden door onderaan een handtekening te plaatsen.

 

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. De therapeut werkzaam bij Praktijk de Vlinder voert haar diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de VIV dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak.
 2. De VIV is aangesloten bij RBCZ.
 3. Tevens heeft de VIV tuchtrecht. Alle leden van de VIV zijn onderworpen aan het Tuchtreglement van TCZ (Tuchtrecht voor de complementaire zorg).
 4. Het Klachtenreglement en de Algemene Voorwaarden en het tuchtrecht zijn te vinden op de website tcz.nu  en www.vivnederland.nl
 5. De therapeut is verplicht gebruik te maken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in onderhavige gevallen. De voorwaarden en het stappenplan zijn te vinden op de website rijksoverheid.nl
 6. De therapeut is gehouden aan de Wet A.V.G.. De voorwaarden zijn te vinden op de website rijksoverheid.nl

 

 

 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding en ondertekening van de behandelingsovereenkomst.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer neemt een inspanningsverplichting op zich en uitdrukkelijk geen resultaatverplichting.
 3. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
 4. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 6 – Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. De prijzen en tijdsduur per consult staan vermeld op de website praktijkdevlinder.eu
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.
 4. Indien opdrachtgever in bezit is van een aanvullende ziektekostenverzekering kunnen de facturen worden ingestuurd naar de zorgverzekeraar. Een deel van de consultkosten kan worden vergoed, dit is afhankelijk van de afgesloten verzekering. Het is aan de opdrachtgever om dit na te vragen bij de verzekeraar.
 5. Facturen worden aan het eind van de maand, uiterlijk in de eerste week van de volgende maand per mail verstuurd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 2 weken te worden overgemaakt.
 6. De praktijk hanteert een “niet verschenen-geen bericht – tarief”. Let op: dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gestelde termijn na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang,  te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

 

 

 

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden

Afspraken dienen binnen 24 uur afgezegd te worden. Dit kan per mail, sms of WhatsApp bericht. Bij te laat of niet annuleren, of het niet nakomen van een afspraak door Opdrachtgever kan Opdrachtnemer 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

 

Artikel 9 – Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

 

Artikel 11 – Toestemming in geval van echtscheiding

Als het gaat om therapie of coaching aan een kind onder  16 jaar waarvan de ouders zijn gescheiden geldt het volgende: als beide ouders gezag hebben, dienen beide ouders en het kind schriftelijk toe te stemmen met een therapie of coaching traject. Zonder deze toestemming kan de therapie of een coaching traject niet van start gaan. Boven 16 jaar mag de jongere deze beslissing zelf nemen. De rekening gaat wel naar de ouders. (zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl).

 

Artikel 12 – Geschillen – Wkkgz

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden zij gestimuleerd door de LVNT/VIV dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan de klacht worden overgedragen aan de mediator/klachtenbemiddelaar; deze velt geen oordeel, maar zal trachten beide partijen tot een overeenkomst te laten komen.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, biedt de LVNT/VIV de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter.

 

Artikel 13 – betreden en parkeren terrein Katwijkseweg 19 B, Wassenaar

 1. Therapeut voert praktijk aan huis. De ingang van de praktijk ligt recht tegenover het toegangshek.
 2. Op het terrein Katwijkseweg 19 B, Wassenaar zijn paarden en honden aanwezig. U en/of uw kind(eren) kan/kunnen de aanwezige dieren niet voeren, niet aaien, niet tegemoet treden.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf en/of uw kind(eren).
 4. Voor de maximale veiligheid van uw auto, parkeert u uw auto graag op de Katwijkseweg, dat wil zeggen: buiten het hek van Katwijkseweg 19 B, Wassenaar. U kan de auto ook parkeren op de parkeerplaats van wandelgebied Lentevreugd. Vanaf daar is het slechts 1 minuut lopen naar de praktijk.
 5. Fietsen kunnen op het terrein, naast de praktijk geparkeerd worden.
 6.  Praktijk de Vlinder is niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan u zelf of uw voertuig.